FANDOM


Өдөр ба Шөнө мөн бусад

Өдөр Шөнө Тэнгэр
GRASS (icon v3) by KhuseleN GRASS (icon v3) by KhuseleN Sky(icon) by KhuseleN
Үүл Нар Сар
Cloud(icon) by KhuseleN GRASS (icon v3) by KhuseleN GRASS (icon v3) by KhuseleN

Байгалийн үзэгдлүүд

Энд МайнКрафт ертөнцөд тохиолддог элдэв байгалийн үзэгдлүүдийн тухайд бичиж байх болноо.

Аадар бороо
ThunderStorm by KhuseleN GRASS (icon v3) by KhuseleN GRASS (icon v3) by KhuseleN
..........
GRASS (icon v3) by KhuseleN GRASS (icon v3) by KhuseleN GRASS (icon v3) by KhuseleN